Smart med Kjellmann Leie

Behold fleksibilitet og lønnsomheten for din bedrift

  • Lett å budsjettere med en fast månedsleie, slik at du sparer administrasjonen og får god kostnadskontroll
  • Påvirkes ikke kredittrammer hos eksisterende bankforbindelser
  • Den største fordelen ved å velge leie, er at du beholder likviditeten og soliditeten i din virksomhet
  • Med Kjellmann Leie har du mulighet til å utvide eller skifte ut til nye kontormøbler underveis i leieperioden. Ny teknologi og design til enhver tid, og alt på en faktura
  • Kjellmann Leie tilbyr fleksible innkjøpsordninger gjennom rammeavtaler
  • Leie føres som en driftskostnad og er normalt 100% fradragsberettiget. Investeringsbudsjettet belastes ikke, ingen store engangskostnader

Det er smart å leie! Leie betyr fleksibilitet og lønnsomhet for din bedrift. Fordelen med leie er at bedriftens kostnader fordeles over den perioden utstyret benyttes og skaper grunnlaget for inntjening

Kontormøblene kjøpes av finansieringsselskapet på vegne av dine spesifikasjoner og leies ut til deg med alle brukerrettigheter og status som leietaker. Du leierkontormøblene for en avtalt leiesum over et avtalt tidsrom  (5 år). Dette til en avtalt sum hvor det beregnes et påslag. Leie av kontormøbler er derfor ikke det samme som lån i en finansinstitusjon hvor du må belaste selskapets balanse å behandle dette som en investering. Leie av kontormøbler gir langt bedre fleksibilitet. Man betaler noe mer pr. mnd. men det er oppveier de andre fordelene det er ved å leie kontormøbler. Det er bruksretten, og ikke eiendomsretten som  skaper grunnlaget for lønnsomhet til din bedrift.

Hvorfor leiefinansiering? Kjellmann leie gir 100% finansiering og frigjør driftskapital som kan investeres i bedriftens kjernevirksomhet uten å belaste likviditeten. Enklere økonomistyring og faste månedsutgifter gir din bedriften forutsigbar budsjettering og enklere regnskapsføring. Hele leiebeløpet utgiftsføres og kan trekkes fra i regnskap.  


Hvorfor leie kontormøbler?

100% finansiering med Kjellmann Leie frigjøring av driftskapital som kan benyttes til andre formål og raskere skattemessig utgiftsføring av investeringen. De skattemessige fradragene blir større for leie enn for lån, da de samlede avskrivningene ved  lånefinansiering er lavere enn de totale leiekostnadene i leieperioden. Enkel budsjettering og regnskapsføring ettersom leien utgiftsføres i sin helhet og bedre forholdstall i balansen da leasingobjektene vanligvis ikke aktiveres i regnskapet. Leie binder ikke bedriftens øvrige pantesikkerheter og bedre likviditet.